Η επιτυχία και η καταξίωση επιτυγχάνεται θέτοντας αυστηρά πρότυπα, υψηλούς στόχους, επιχειρηματικές αρχές και αξίες.

DWWC GROUP

Στόχος μας είναι να διασφαλίζουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, να παρέχουμε λύσεις που καλύπτουν επιχειρηματικές ανάγκες και να δημιουργούμε μακροπρόθεσμες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας.

  • Πληροφορική
  • Εισαγωγές – Εξαγωγές
  • Υπηρεσίες
  • Συμμετοχές

Αποτελέσματα 2022

0
Κύκλος Εργασιών
0
Κέρδη προ φόρων & τόκων
0
Σύνολο Ενεργητικού
0
Αναπόσβεστη αξία παγίων

Πληροφορική


Εισαγωγές - Εξαγωγές

Συμμετοχές

Η πρόοδος και η ανάπτυξη επιτυγχάνεται με την αύξηση της παραγωγικότητας, την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας καθώς και με αξιόπιστες συνεργασίες.