Πιστοποιήσεις ISO

Οι Πιστοποιήσεις μας

ISO 9001:2015

Πιστοποίηση ISO 9001:2015 για την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, την οποία η DWWC GROUP κατέχει για το σύνολο των υπηρεσιών της.PDF »

ISO 27001:2013

Πιστοποίηση ISO 27001:2013 η οποία διασφαλίζει ότι η DWWV GROUP διαχειρίζεται και προστατεύει τα πολύτιμα ηλεκτρονικά δεδομένα, τηρώντας την ισχύουσα Νομοθεσία και τους Κανονισμούς.PDF »

ISO 14001:2015

Πστοποίηση ISO 14001:2015 η οποία ανγνωρίζει τις ενέργειες της  DWWC GROUP για την διαχείριση και τον έλεγχο του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.PDF »

ISO 22000:2018

Πιστοποίηση ISO 22000:2018 με την οποία η DWWC GROUP συμμορφώνεται πλήρως, για την διασφάλιση της Πολιτικής Ασφάλειας Τροφίμων.PDF »

ISO 45001:2018

Πιστοποίηση ISO 45001:2018 για την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, την οποία κατέχει η DWWC GROUP στο σύνολο των υπηρεσιών της.PDF »

HACCP

Πιστοποίηση HACCP με την οποία διασφαλίζεται πως η DWWC GROUP είναι εναρμονησμένη με το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.PDF »